☰ Menu
Dolnośląski Wojewódzki OśrodekMedycyny Pracy
Herb Dolnośląski Wojewódzki OśrodekMedycyny Pracy

Sobota 25.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty prawne

USTAWY

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tj. z dnia 14 lipca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1184 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z dnia 16 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 125
  z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. z dnia 24 listopada 2017 r. Dz.U. z 2018r. poz. 123 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. z dnia 25 kwietnia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 30 października 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183
  z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. z dnia 8 listopada 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. karta nauczyciela (tj. z dnia 26 maja 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tj. z dnia 15 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1839 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (tj. z dnia 24 lutego 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 556 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (tj. z dnia 10 maja 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 706 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji (tj. z dnia 13 października 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (tj. z dnia 13 grudnia 2017 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 23
  z późn. zm.).

 

ROZPORZĄDZENIA

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2323);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz.U. z 2015 r. poz. 2210);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz.U. Nr 251, poz. 1511);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz.U. Nr 206, poz. 1223);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1144 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. Nr 150, poz. 1012 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. Nr 131, poz. 888);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. Nr 149, poz. 1002);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 110, poz. 736);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (Dz.U. Nr 113, poz. 758);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych
  w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 720);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz.U. Nr 210, poz. 1627);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów w z dnia 30 czerwca 2009r. sprawie chorób zawodowych, (tj. z dnia 4 września 2013 r. Dz.U.
  z 2013 r. poz. 1367);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tj. z dnia 4 listopada 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tj. z dnia 29 lipca 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1379);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tj. z dnia 16 stycznia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 250 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 937);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 190);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287);

 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń
  i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tj. z dnia 7 czerwca 2017r. Dz.U. z 2017r. poz. 1348);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012 r. poz. 594 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1293 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1359);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie badań okresowych
  i kontrolnych policjantów (Dz.U. z 2017 r. poz. 110 z późn. zm.).

 

 

Powyższe akty prawne są dostępne na stronie internetowej: www.rcl.gov.pl

Wytworzył:
Roman Ługiewicz
(2014-11-05)
Udostępnił:
Sebastian Wasiak
(2015-04-28 10:49:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Wasiak
(2018-03-13 09:13:10)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X