Akty prawne

USTAWY

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 437 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 991 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tj. Dz.U. z 2023r. Poz. 1545 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1516 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. z dnia 28 października 2022r. Dz.U. z 2022r. poz. 2702 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 622 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 742 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1995);

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 984 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tj. Dz.U. z 2022r. Poz. 2516 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 129 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1763);

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 145);

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju Sądów Powszechnych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 217 z późn. zm.).

 

ROZPORZĄDZENIA

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2344);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2178);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2534);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz.U. Nr 206, poz. 1223);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikowanych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. z 2019r. Poz. 1651);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 903);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2264);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. z 2010r. Nr 149, poz. 1002);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz.U. z 2022r. Poz. 1304 z póź. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1157);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 758);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy (Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz. 720);

 • Rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2022r. Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej (Dz.U. z dnia 2022r. poz. 828);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów w z dnia 30 czerwca 2009r. sprawie chorób zawodowych, (tj. Dz.U.z 2022r. poz. 1836);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 607);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1379 z póź. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2022r. poz. 2503);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 165);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2238);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. z 1996r. Nr 62, poz. 287);

 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 1286);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 173);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2023r. poz. 1515);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 402);

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (tj. Dz.U. z 2018r. Poz. 619);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz.U. z 2017r. poz. 110 z późn. zm.).

 

Powyższe akty prawne są dostępne na stronie internetowej: www.rcl.gov.pl

 

Wytworzył:
Roman Ługiewicz
(2014-11-05)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2015-04-28 10:49:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Powrózek Krzysztof
(2024-03-08 10:05:19)