Starszego Specjalisty ds. Administracyjnych

Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

Starszego Specjalisty ds. Administracyjnych


Miejsce wykonywania pracy: Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu, ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław.

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie wyższe

- doświadczenie zawodowe minimum 5 lat, w tym 3 lata na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku

- praktyczna znajomość tematyki pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych

- praktyczna znajomość tematyki zamówień publicznych

- pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz innych przepisów i aktów obowiązujących przy stosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- biegła znajomość obsługi komputera, systemu Windows, oraz pakietu biurowego Office

Mile widziane:

- samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków

- znajomość stosowania przepisów Kodeksów Postępowania Administracyjnego

- umiejętność pracy w zespole

- doświadczenie zawodowe w jednostce finansów publicznych (szczególnie o profilu medycznym)

- znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym

Oferujemy:

- zatrudnienie na umowę o pracę,

- podnoszenie kwalifikacji,

- możliwość awansu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny

- życiorys wraz z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej (CV)

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, zaświadczenia o ukończonych kursach lub szkoleniach,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

- oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą informacyjną związana z procesem rekrutacji (załącznik – klauzula informacyjna)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysyłać pocztą lub składać osobiście w Dolnośląskim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu, ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław, w sekretariacie – I piętro, pokój nr 109 w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem „Rekrutacja – Główny specjalista ds. Administracyjnych”.

Ostateczny termin przyjmowania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2018r.

Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w DWOMP we Wrocławiu zostaną dołączone do jego akt osobowych. dokumenty pozostałych kandydatów zebrane w procesie naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia wyników naboru. Na pisemny wniosek kandydata dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przed upływem w/w terminu. Po upływie 3 miesięcy dokumenty podlegają brakowaniu.


 

Postępowanie kwalifikacyjne

W okresie do 7 dni od upływu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie DWOMP we Wrocławiu (I piętro).

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 595 KB
Wytworzył:
Jarosław Tomczyk
(2018-03-30)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2018-03-30 12:27:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Klauzula
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 332 KB
Wytworzył:
Jarosław Tomczyk
(2018-03-30)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2018-03-30 12:26:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Jarosław Tomczyk
(2018-03-30)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2018-03-30 12:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki