Kontrola DU-A.II.1711.11.2016

Jednostka kontrolująca: 
 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 
Zakres kontroli:
 
1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i w statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa – za 2013 oraz 2014 rok.
2. Postępowanie z dokumentacją niearchiwalną w ramach organizacji i zadań w archiwum zakładowym lub składnicy akt, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015r. poz. 1446) oraz w oparciu o wewnętrzne akty prawne, w szczególności instrukcję kancelaryjną, instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/zakładowej składnicy akt oraz rzeczowy wykaz akt – zatwierdzone przez  Archiwum Państwowe (do 2015r.).
 
 
Przeprowadzona w okresie:
 
od dnia 09.03.2016r. do dnia 20.05.2016r.
 
 
Wynik Kontroli:
 
Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.08.2016r. 
Wytworzył:
Roman Ługiewicz
(2016-12-02)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2016-12-07 10:08:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiak Sebastian
(2016-12-07 11:23:57)